Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

 

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

 

 1. Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

  Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάβε περίπτωση με την συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του.

 2. Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης

   Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

   Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του. από κάθε πηγή. Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 3. Δικαιολογητικά

  α) Αίτηση του δικαιούχου 

  β) Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου - γυμνασίου) και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων το προηγούμενο σχολικό έτος ή η ένταξη του στην κατηγορία των «κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών λόγω ασθένειας. Στην έννοια της κανονικής παρακολούθησης και μόνο για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, εντάσσονται και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής ή ανεπαρκής, αλλά οι πάνω από το προβλεπόμενο όριο απουσίες τους οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο. Για μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή αυτή.

  γ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφό της, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό της σημείωμα, του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου οικ. έτους). Αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

  δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

  ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσττραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά

   

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Πρόσθετες πληροφορίες