Χαρακτηρισμός φοίτησης

Χαρακτηρισμός φοίτησης

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

  • Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που σημειώθηκαν κατά το διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
  • Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.

  • Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκαπέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, o (Γ.Μ.Ο.) να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

Μαθητές/τριες που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

 

2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

  • Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, και η επίδοσή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".
  • Με ειδική πράξη του συλλόγου των καθηγητών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ελλιπής η φοίτηση μαθητή/τριας στην περίπτωση που το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι εκατόν εξήντα πέντε έως διακόσιες δεκατέσσερις (165-214) , υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

Μαθητές/τριες που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση.

 

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

Μαθητές/τριες που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Πρόσθετες πληροφορίες